กาญจนบุรี ยืนยัน เร่งเพิ่มขีดความสามารถครูและบุคลากร พร้อมผลักดันรูปธรรม "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา"

27 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. และคณะ พร้อมด้วยสื่อมวลชนจากรายการมองมุมใหม่ 5 โฟกัส ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีผู้นำหน่วยงานทางการศึกษา ที่เป็นหลักในการขับเคลื่อนงานได้มาร่วมประชุม นำเสนอผลการดำเนินการ และให้การต้อนรับ ได้แก่ นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ว่าที่ ร.อ.พรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายชาลี สำรองทรัพย์. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายฉลอง ขำมาก ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ผู้นำพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีได้รายงานผลการดำเนินงานว่า จังหวัดกาญจนบุรีมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานหลายส่วน อาทิ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว ได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแล้ว จำนวน 2 ครั้ง มีการประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายในพื้นที่หนุนเสริมการดำเนินงานโดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กาญจนุบุรี สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสำหรับปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 ล้านบาท

ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมยืนยันว่า…

“ผู้นำและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีจะขับเคลื่อนการดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่มุ่งหวังอย่างแน่นอน”

ซึ่งแผนพัฒนาและการดำเนินการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2563 โดยสรุป ดังนี้

ในภาคบ่ายจะลงพื้นที่ดรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม ตั้งอยู่ที่อำเภอเลาขวัญ เพื่อเรียนรู้ดูภาคปฏิบัติของการขับเคลื่อนนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษานำร่อง ซึ่งเป็น 1 ใน 41 แห่ง ของสถานศึกษานำร่องของจังหวัดกาญจนบุรี

ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ทำให้ได้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีและการประสานงานกันอย่างดีของผู้นำหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ ทั้งสังกัด สพฐ. และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณที่ สพฐ. จัดสรรให้ สพป.กาญจนุบรี เขต 1 ใช้ดำเนินการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ ในการเบิกจ่าย

สิ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีจะเร่งดำเนินการเพื่อให้มีความพร้อมให้มากที่สุดในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ก็คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในสถานศึกษานำร่อง ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ซึ่งจะดำเนินการในเดือนเมษายนเป็นต้นไป รวมทั้งจะประสานภาคีเครือข่ายมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการเพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจะดำเนินการตามจุดเน้นของพื้นที่

ดังนั้น จึงหวังได้ว่าจังหวัดกาญจนบุรี จะมีความก้าวหน้า และมีโอกาสประสบผลสำเร็จอย่างสูงในโอกาสอันใกล้ ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีทุกๆ ภาคส่วน

Written by: พิทักษ์ โสตถยาคมPhoto credit: ฐิติรัตน์ สิมมาโครต

Facebook Comments
Leave a reply
สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมกาญจนบุรีรมช.ศธ.และเลขาธิการ กพฐ.สะท้อนคิดสู่การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
All comments (1)
  • Biomedis
    23 มิถุนายน 2566 at 23 มิถุนายน 2566

    คำถาม: เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ดร. อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. และคณะ พร้อมกับสื่อมวลชนจากรายการมองมุมใหม่ 5 โฟกัส ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้นำหน่วยงานทางการศึกษาหลักที่เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงาน โปรดแจ้งชื่อผู้นำหน่วยงานทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งบอกหัวข้อหลักที่ถูกนำเสนอในการประชุมด้วย

    Reply

Leave Your Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

บทความล่าสุด