41 โรงเรียนนำร่อง จ.กาญจนบุรี ร่วมประชุมทำความเข้าใจ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 พร้อมรวมพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพเด็กเมืองกาญจน์

26 มิถุนายน 2019

เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดย ผอ.วิทยาเกียรติ เงินดี ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และ สพป.กาญจนบุรี เขต 2-4 และ สพม. เขต 8 ในนามหน่วยงานทางการศึกษา “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี” จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมหลัก ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครู รวมโรงเรียนละ 5 คน มีนางสาวณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นวิทยากร บรรยายสร้างความเข้าใจ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และมี ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม คณะทำงานสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา นอกจากนั้น กิจกรรมการประชุมยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้ระดมความคิด เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มความอิสระ/การกระจายอำนาจของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ 2) บุคลากร 3) งบประมาณ และ 4) การวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อลดภาระงานอื่น

ในระหว่างการประชุมครั้งนี้ คณะทำงานสื่อสารสังคมของสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้แก่ ดร.เก ประเสริฐสังข์ น.ส.ภัชธีญา ปัญญารัมย์ และ น.ส. ศศิธร สวัสดี ได้ขอให้อาสาสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สะท้อนความคิดเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนของจังหวัดกาญจนบุรี ตามที่มุ่งหวัง และ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 เอื้ออำนวยให้ดำเนินการด้วย

Written by พิทักษ์ โสตถยาคม
Photo Credit by พื้นที่นวัตกรรมกาญจนบุรี,เก ประเสริฐสังข์ และ ภัชธีญา ปัญญารัมย์
Artwork by ศศิธร สวัสดี

Facebook Comments
1 ปี สพฐ. ก่อรูป-ริเริ่ม ขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเลขาธิการ กพฐ. หนุน “พื้นที่นวัตกรรม” เต็ม 100 ให้ทุกสำนักที่เกี่ยวข้องใน สพฐ. ร่วมดำเนินงานให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ตาม พ.ร.บ.
บทความล่าสุด