ผู้ว่าฯ ปัตตานี ติดตาม รับฟัง เช็คความพร้อม การเตรียมงานประชุมปฏิบัติการ ร่างแผนยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานี

7 กุมภาพันธ์ 2020

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประชุมรับฟังการวางแผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งได้วางแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ครูและนักเรียน จากโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 28 โรงเรียน รวม 120 คน 

กิจกรรมการประชุมจะประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องนโยบายพื้นที่นวัตกรรม และการแบ่งกลุ่มพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ พื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานีเพื่อให้โรงเรียนได้นำไปจัดทำแผนพัฒนาในระดับโรงเรียนต่อไป ซึ่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนได้กำหนด Time line การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีไว้ดังนี้

ทั้งนี้จะได้มีการนำโมเดล “I Q E  Smart city  Pattani Model” (ดังภาพประกอบ) ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมต้นแบบแบบองค์รวม มาใช้ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดปัตตานี

Written by โชคดี ศรัทธากาล รองศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
Artwork by เก ประเสริฐสังข์ ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
โรงเรียนบ้านทางงอ “ส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย ผ่าน ClassStart”รวมหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทความล่าสุด