ยุทธศาสตร์ของพื้นที่ฯ ต้องมี! หลักสูตรเพื่อนักเรียน ต้องทำ! ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินหน้าเต็มที่เป็นประธานการประชุมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ จ.ปัตตานี เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดและกำหนดแนวทางการจัดทำหลักสูตรเพื่อนักเรียน

15 มกราคม 2020

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม KM ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดปัตตานี ผลสรุปข้อสั่งการจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ

1. ร่างยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีให้ดำเนินการจัดทำให้แล้วเสร็จก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และจัดประชุมเป็นเวลา 2 วัน
2. ร่างโครงการ Start up ให้นักเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมาย
3. งานวิชาการนวัตกรรมการศึกจังหวัดปัตตานีต้องจัดด้วย

ข้อคิดเพิ่มเติม
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาควรคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้
-ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นควรจัดทำหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนรู้ค้นคว้าหาความถนัดของตนเอง
-ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายควรจัดหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดของตนเอง และเปิดโอกาสที่จะให้นักเรียนได้เข้าเรียน/เลือกเรียนในด้านที่ตนเองถนัดต่อไป
2. ควรประสานขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีให้ช่วยเหลือด้านนวัตกรรมการสอน และสื่อการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

Written by นปภา ศรีเอียด (ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ)
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศธจ.ปัตตานี
Artwork by เก ประเสริฐสังข์

Facebook Comments
พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เน้นย้ำโรงเรียนนำร่องฯ ต้องมีความพร้อม เลือกนวัตกรรมที่ใช่ ตั้งใจทำจริง อิง พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผยแพร่เอกสารวิชาการ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) “เห็นโอกาสในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างนวัตกรรมตอบโจทย์พื้นที่ รวมพลังสามัคคียกระดับคุณภาพการศึกษา”
บทความล่าสุด