โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ใช้แผนหน้าเดียว เน้นระบบนิเทศภายใน ประยุกต์ใช้ BBL & DLTV และครูมีส่วนร่วม

8 ตุลาคม 2019

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายพิทักษ์ โสตถยาคม นายเก ประเสริฐสังข์ และนายวันนิมิต สายสิทธิ์ คณะทำงาน สพฐ. ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มี ผอ.เสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 นายธีรวัฒน์ คำศรี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายกิติศักดิ์ บุญดาว ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายเพชร วงพรมมา ผอ.รร.บ้านไผ่หนองแคน และคณะครู รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนในพื้นที่และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้การต้อนรับ นำเสนอภาพการขับเคลื่อนงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กล่าวว่า โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ได้ใช้ BBL (Brain-based Learning) ร่วมกับสื่อและวิธีการอื่นๆ อาทิ DLTV DLIT นิเทศภายใน ทำให้ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา

นายเพชร วงพรมมา ผอ.รร.บ้านไผ่หนองแคน และครูผณิตนุช ทองเทพ (ครูนุช) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โรงเรียนเปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ถึง ป.6 มีนักเรียน 167 คน ได้เริ่มใช้ BBL นับตั้งแต่เข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ในปี 2558 (นโยบายของพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศธ.) ซึ่งได้ให้โรงเรียนระบุว่าจะใช้นวัตกรรมใดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จึงเลือกใช้ BBL พลิกโฉมโรงเรียนด้วยกุญแจ 5 ดอก (Playground, Classroom, Teaching & Learning, BBL Books, Innovations) เน้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น (บริหารสมอง นำเสนอความรู้ เรียนรู้/ฝึก สรุป และนำไปใช้) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลังจากการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตร รวมทั้ง Test Blueprint ที่ใช้ในการทดสอบระดับชาติ มีการนิเทศภายในด้วยผู้นิเทศหลากหลาย มีการปรึกษาหารือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน การกำหนดเป้าหมายให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัด จัดทำแผนการสอนรายปี และแผนการสอนหน้าเดียว (รายชั่วโมง) นำไปสู่การสอนอย่างเป็นระบบทั้งโรงเรียน เน้น “เรียนรู้อย่างมีความสุข กิจกรรมสนุกด้วย BBL” ผลการจัดการเรียนการสอนเป็นที่ประจักษ์จนมีผู้มาศึกษาดูงานจากต่างโรงเรียน นับตั้งแต่เปิดภาคเรียนนี้มา ทั้งสิ้น 369 โรงเรียน

ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวสะท้อนจากสิ่งที่พบเห็นจากโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ว่า ได้เห็นว่าโรงเรียนมีกระบวนการวิเคราะห์หลักสูตรมาสู่แผน สังเคราะห์มาสู่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แผนหน้าเดียว (ที่ไม่สร้างภาระให้ครู) และจัดกระบวนการเรียนรู้ เชื่อมโยงกับ BBL DLTV DLIT ใช้กระบวนการ 5 ขั้นเป็นตัวนำ มีการนิเทศภายใน จนได้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ดีต่อเนื่อง สิ่งที่น่าสนใจคือ ควรมีการถอดบทเรียนวิธีการบริหารจัดการของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับการจุดประกายครูให้เห็นดีเห็นงามและร่วมแรงร่วมใจพัฒนาตามแนวทางนี้ การดูแลเรื่องขวัญกำลังใจครูให้สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว รวมทั้งอุดมการณ์ของการเป็นนักพัฒนาของ ผอ.และครู และวิเคราะห์ให้เห็นว่าอะไรคือปัจจัยหลัก อะไรคือปัจจัยสนับสนุน ซึ่งเขตพื้นที่ควรมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ดำเนินการถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลไปยังโรงเรียนอื่น ให้สามารถลงมือทำ ให้ทำได้ทีละขั้น เมื่อพบอุปสรรค ให้มีแนวทางแก้ไขด้วย

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวตอนท้ายว่า ต้องการเห็นโรงเรียนทั่วไปเป็นเช่นโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนให้มากขึ้น และต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง อย่างน้อย 3 เรื่อง 1) เปลี่ยนการประเมินวิทยะฐานะ ผอ.เชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ ให้เป็นการนำเสนอผลการพัฒนา ที่แสดงให้เห็นคุณภาพการจัดการเรียนการสอน สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง 2) เปลี่ยนหลักเกณฑ์การโยกย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันนี้ ควรจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานของ ผอ. ที่จะย้ายเข้ามา ต้องเทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อสานต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ต่อเนื่อง ยั่งยืน และ 3) เปลี่ยนบทบาทศึกษานิเทศก์จากการเป็นผู้บริหารโครงการต่างๆ ของ สพฐ. ไปเป็นผู้นิเทศการเรียนการสอนอย่างแท้จริง

Written by พิทักษ์ โสตถยาคม
Photo by เก ประเสริฐสังข์
Artwork by เก ประเสริฐสังข์ ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) สพฐ. และสำนักบริหารโครงการพิเศษและกิจการนานาชาติ (สบน.) สสวท. ร่วมหารือแนวทางการส่งเสริม SMT ในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาบรรยายพิเศษหัวข้อ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” โดย ดร.อัมพร พินะสา (รองเลขาธิการ กพฐ.) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ “ดำรงวิทยพัฒน์” โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
บทความล่าสุด