นายกรัฐมนตรีกำหนดวันประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

10 กรกฎาคม 2019

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีมีบัญชากำหนดวันประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่ง (ยังไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) ดังนี้

1) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ
3) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ
4) ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการ
5) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ
6) ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการ
7) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ
8) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ
9) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
10) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการและเลขานุการ
11) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
12) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

Written by พิทักษ์ โสตถยาคม
Artwork by เก ประเสริฐสังข์ ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์
Cover Picture by thaipost : https://www.thaipost.net/main/detail/22352

Facebook Comments
ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสตูล เห็นพลังการมีส่วนร่วม บรรยากาศการจัดการเรียนรู้แบบ Active เด็กได้ตั้งเป้าหมาย ได้คิด-ทำ-นำเสนอ-สะท้อนผล ด้วยตนเองกพฐ.เชียร์โรงเรียน-เขต-ภาคีในพื้นที่นวัตกรรม “Do Something Different” สร้างระบบกลไกพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ทำให้ชีวิตมนุษย์ดีขึ้น
บทความล่าสุด