ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสตูล เห็นพลังการมีส่วนร่วม บรรยากาศการจัดการเรียนรู้แบบ Active เด็กได้ตั้งเป้าหมาย ได้คิด-ทำ-นำเสนอ-สะท้อนผล ด้วยตนเอง

9 กรกฎาคม 2019

ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล เพื่อติดตามความคืบหน้า 10 โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดสตูล ซึ่งมีครูและคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

รองเลขาธิการ กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 จึงจำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่นำร่องให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยนโยบายของ สพฐ. ต่อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานพื้นฐานนวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดสตูล จะต้องสอดคล้องกันทั้งหลักสูตรที่สอนปกติและหลักสูตรคิดขึ้นใหม่ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการสร้างคนให้เติบโตมีอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของพื้นที่ ที่จะสามารถแข่งขันกับเด็ก ๆ ในพื้นที่อื่นได้ รวมถึงเกิดการเข้าใจคุณลักษณะและเรียนรู้ชุมชนบ้านเกิดให้มากขึ้น

ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูลโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ได้ปรับการเรียนการสอนหลักสูตรที่ปรับใหม่โดยได้บรรจุเรื่องราวของอุทยานธรณีโลกสตูลเข้าไปในหลักสูตรนวัตกรรมด้วย เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจเรียนรู้ชุมชนของตนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน นอกจากนี้ได้กำหนดให้ครูวิชาสังคมและวิชาภูมิศาสตร์เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับอุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อนำมาถ่ายทอดให้นักเรียนต่อไป ซึ่งกำหนดอบรมในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ ยังได้กำหนดแนวทางขยายผลสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการพื้นที่นวัตกรรมศึกษาจังหวัดสตูล รุ่นที่ 2 จำนวน 40 แห่ง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสถานศึกษาจาก 4 สังกัด คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 (สหวิทยาเขตอันดามัน) , สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล โดยจะเริ่มคัดเลือกสถานศึกษาที่เข้าร่วมในรุ่นที่ 2 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2562 นี้

 พร้อมกันนี้ได้กำหนดการจัดงานสมัชชาการศึกษาจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2562 เพื่อสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมต่อการศึกษาจังหวัดสตูล เพื่อรวบรวมทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการศึกษาสตูล ทั้งทรัพยากรบุคคล หน่วยงานและองค์ความรู้ อีกทั้งเพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่คนในจังหวัดสตูลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจังหวัดสตูลทั้งหมด นำไปสู่การกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสตูลร่วมกัน พร้อมกันนั้น ลงพื้นที่ ติดตามการเรียนรู้ของนักเรียน รร.บ้านควนเก สร้างความชื่นชมเป็นอย่างดี

ที่มา : https://www.talknewsonline.com/137881/
Cover Picture by ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะวรรณ ตลาภา
Picture by นางสาวจริงใจ สุวรรณจุณี
Artwork by เก ประเสริฐสังข์ ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
สพฐ. ขอความร่วมมือ ศธจ. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบาย ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานนายกรัฐมนตรีกำหนดวันประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
บทความล่าสุด