โอกาสทอง! ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษานำร่องฯ

27 เมษายน 2022

ตามมาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 กำหนดให้ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สามารถดำเนินการจัดให้มีระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษานำร่องทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้เอง

เพื่อให้การดำเนินการจัดให้มีระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าวของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นไปตามความต้องการของผู้ปฏิบัติ สอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของสถานศึกษานำร่อง

สบน. ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้บริหาร ครู บุคลากร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทุกท่าน ได้ให้ข้อมูล สะท้อนสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษานำร่องฯ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามลิงก์ด้านล่างนี้

แบบสำรวจ >> https://bit.ly/3y1GF9v <<

หนังสือราชการถึงเลขานุการและกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ดาวน์โหลด)

หนังสือถึง สพท. (ดาวน์โหลด)

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่
   
   


กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ตามบริบท ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.นราธิวาสรวมผลงานสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 1 ปี (มีนาคม 2564 – 2565) “EDUCATION WE CAN TRUST”
บทความล่าสุด