เลขานุการ รมว.ศธ. หนุนพื้นที่นวัตกรรม นำข้อค้นพบจากการปฏิบัติจริง สู่การปรับแก้กฎระเบียบที่ล้าสมัย

2 กันยายน 2019

ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล เห็นพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จัดการศึกษาตอบโจทย์พื้นที่ ได้รับฟังข้อคิดบทเรียนจากการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่ เตรียมนำผลจากดำเนินจากพื้นที่ไปใช้ประกอบการปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมาย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยให้การจัดการศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

รับชม VDO ฉบับย่อ

รับชม VDO ฉบับเต็ม

Written by พิทักษ์ โสตถยาคม
Video by วิกรม ปั้นข่าว
Artwork by เก ประเสริฐสังข์ ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
รองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.อัมพร พินะสา) เป็นประธานเปิดงาน All for Rayong Education 2019 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง ชูพื้นที่นวัตกรรมสตูลเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทำพันธกิจสำคัญของชาติ เห็นพ้อง “หวังผลแบบใหม่ ต้องไม่ทำแบบเดิม”
บทความล่าสุด