ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง ชูพื้นที่นวัตกรรมสตูลเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทำพันธกิจสำคัญของชาติ เห็นพ้อง “หวังผลแบบใหม่ ต้องไม่ทำแบบเดิม”

4 กันยายน 2019

ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล เห็นพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จัดการศึกษาตอบโจทย์พื้นที่ ได้รับฟังข้อคิดบทเรียนจากการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่ เตรียมนำผลจากดำเนินจากพื้นที่ไปใช้ประกอบการปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมาย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยให้การจัดการศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

สิ่งที่พบจากพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล พบว่านักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เด็กมีความสุขจากการสอบถาม แสวงหาความรู้ ศิษย์เก่าที่จบจากโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ เป็นผู้นำ สามารถเรียนรู้และต่อยอดความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี

เด็กในวันนี้คือกำลังสำคัญของประเทศ และจะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า ที่จะมาดูแลประเทศ

การดำเนินงานของผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดสตูล ไม่ใช่การทำพันธกิจ (mission) ของจังหวัดสตูลเท่านั้น แต่เป็นการทำพันธกิจของประเทศไทย ขณะนี้ จ.สตูล เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวน และปรับแก้กฎหมายที่มีอายุมากกว่า 5 ปี และหาทางปลดล็อกแก้ปัญหาระเบียบหลักเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา พร้อมเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งสำคัญคือ ฝ่ายนโยบายจะต้องรู้ในเรื่อง How to และวิธีการใหม่ในการจัดการแก้ปัญหา ไม่ใช่เพียงรู้ปัญหาเท่านั้น ดังนั้น สิ่งที่ดำเนินการในพื้นที่ จะต้องนำบทเรียนจากการปฏิบัตินำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่และระดับนโยบาย

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า

“หากเราหวังผลใหม่ จะต้องไม่ทำแบบเดิม” และร่วมมือรวมพลังกันในการแสวงหาแนวทางใหม่ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

Written by พิทักษ์ โสตถยาคม
Photo by นักผจญภาพ
Artwork by เก ประเสริฐสังข์ ศศิธร สวัสดี และภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
เลขานุการ รมว.ศธ. หนุนพื้นที่นวัตกรรม นำข้อค้นพบจากการปฏิบัติจริง สู่การปรับแก้กฎระเบียบที่ล้าสมัยดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. “การศึกษาต้องสร้างทักษะชีวิต เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปลุกพลังพ่อแม่และทุกภาคส่วน ร่วมสร้างนวัตกรรมการศึกษาตอบโจทย์พื้นที่”
บทความล่าสุด