สพฐ.รายงานสรุปจำนวนและรายชื่อสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาต่อ รมช.ศธ. (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์)

27 มีนาคม 2019

ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รายงานสรุปจำนวนและรายชื่อสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 6 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ระยอง สตูล เชียงใหม่ กาญจนบุรี และจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น

สพฐ. จึงได้รายงานจำนวนและรายชื่อสถานศึกษานำร่อง ในพื้นที่ดังกล่าว (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562) ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ประธานคณะกรรมการอำนวยการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้รับทราบ รวม 237 โรงเรียน (ในจำนวนนี้เป็นโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 205 โรงเรียน) ดังนี้

1. จังหวัดศรีสะเกษ             50 โรงเรียน 
2. จังหวัดระยอง                 25 โรงเรียน 
3. จังหวัดสตูล                   10 โรงเรียน 
4. จังหวัดเชียงใหม่             32 โรงเรียน 
5. จังหวัดกาญจนบุรี           41 โรงเรียน 
6. จังหวัดชายแดนภาคใต้    79 โรงเรียน 

รายชื่อสถานศึกษานำร่องแต่ละพื้นที่ มีดังนี้

1. จังหวัดศรีสะเกษ (50 โรงเรียน)

1.บ้านกระถุนสพป.ศรีสะเกษ เขต 1
2.บ้านสำโรงโคเฒ่าสพป.ศรีสะเกษ เขต 1
3.บ้านคูซอดสพป.ศรีสะเกษ เขต 1
4.บ้านหญ้าปล้องสพป.ศรีสะเกษ เขต 1
5.บ้านเมืองน้อยหนองมุขสพป.ศรีสะเกษ เขต 1
6.บ้านโนนคูณสพป.ศรีสะเกษ เขต 1
7.บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร)สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
8.บ้านโนนเพ็กสพป.ศรีสะเกษ เขต 1
9.บ้านหนองหวายสพป.ศรีสะเกษ เขต 1
10.บ้านร่องสะอาดสพป.ศรีสะเกษ เขต 1
11.อนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
12.บ้านรุ่งสพป.ศรีสะเกษ เขต 1
13.บ้านโกสพป.ศรีสะเกษ เขต 2
14.บ้านหนองกกสพป.ศรีสะเกษ เขต 2
15.เมืองคง (คงคาวิทยา)สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
16.บ้านพงสิมสพป.ศรีสะเกษ เขต 2
17.บ้านอีหนา (รัฐประชานุกุล)สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
18.บ้านคลองเพชรสวายสพป.ศรีสะเกษ เขต 3
19.บ้านโนนดั่งสพป.ศรีสะเกษ เขต 3
20.บ้านหว้าสพป.ศรีสะเกษ เขต 3
21.บ้านตะเคียนรามสพป.ศรีสะเกษ เขต 3
22.บ้านพรหมเจริญสพป.ศรีสะเกษ เขต 3
23.บ้านธาตุพิทยาคมสพป.ศรีสะเกษ เขต 3
24.นิคม (ต.ช.ด.สงเคราะห์)สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
25.บ้านอาวอยสพป.ศรีสะเกษ เขต 3
26.บ้านปะทายสพป.ศรีสะเกษ เขต 4
27.บ้านนาขนวนสพป.ศรีสะเกษ เขต 4
28.บ้านโนนจิกสพป.ศรีสะเกษ เขต 4
29.บ้านระโยงสพป.ศรีสะเกษ เขต 4
30.บ้านจำนันสายเจริญสพป.ศรีสะเกษ เขต 4
31.บ้านหนองยาวสพป.ศรีสะเกษ เขต 4
32.บ้านจอก (ประชาสามัคคี)สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
33.บ้านโนนสูงสพป.ศรีสะเกษ เขต 4
34.บ้านสำโรงเกียรติสพป.ศรีสะเกษ เขต 4
35.บ้านขุนหาญสพป.ศรีสะเกษ เขต 4
36.อนุบาลเบญจลักษ์สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
37.บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาดสพป.ศรีสะเกษ เขต 4
38.บ้านรุงสมบูรณ์สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
39.บ้านดอนข่าสพป.ศรีสะเกษ เขต 4
40.บ้านไผ่หนองแคนสพป.ศรีสะเกษ เขต 4
41.บ้านแดง (รัฐราษฎร์พัฒนา)สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
42.กระแชงวิทยาสพม. เขต 28
43.หนองถ่มวิทยาอบจ.ศรีสะเกษ
44.กุญชรศิรวิทย์อบจ.ศรีสะเกษ
45.บ้านเพียนามอบจ.ศรีสะเกษ
46.ดงรักวิทยาอบจ.ศรีสะเกษ
47.โนนปูนวิทยาคมอบจ.ศรีสะเกษ
48.ไพรบึงวิทยาคมอบจ.ศรีสะเกษ
49.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษสกอ.
50.เทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121)เทศบาลเมือง

2. จังหวัดระยอง (25 โรงเรียน)

1.ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกสพป.ระยอง เขต 1
2.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8สพป.ระยอง เขต 1
3.บ้านค่ายสพป.ระยอง เขต 1
4.บ้านฉางกาญจนกุลสพป.ระยอง เขต 1
5.บ้านท่าเสาสพป.ระยอง เขต 1
6.บ้านพยูนสพป.ระยอง เขต 1
7.บ้านมาบตองสพป.ระยอง เขต 1
8.บ้านสมานมิตรสพป.ระยอง เขต 1
9.บ้านหมอมุ่ยสพป.ระยอง เขต 1
10.วัดตาขันสพป.ระยอง เขต 1
11.วัดท่าเรือสพป.ระยอง เขต 1
12.วัดบ้านเก่าสพป.ระยอง เขต 1
13.บ้านคลองบางบ่อสพป.ระยอง เขต 2
14.บ้านท่าลำบิดสพป.ระยอง เขต 2
15.บ้านน้ำกร่อยสพป.ระยอง เขต 2
16.บ้านมาบช้างนอนสพป.ระยอง เขต 2
17.บ้านหนองม่วงสพป.ระยอง เขต 2
18.วัดถนนกระเพราสพป.ระยอง เขต 2
19.วัดสุขไพรวันสพป.ระยอง เขต 2
20.ระยองวิทย์ปากน้ำสพม. เขต 18 (ระยอง)
21.วังจันทร์วิทยาสพม. เขต 18 (ระยอง)
22.สุนทรภู่พิทยาสพม. เขต 18 (ระยอง)
23.อยู่เมืองแกลงวิทยากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
24.มณีวรรณวิทยาเทศบาลนครระยอง
25.อารีย์วัฒนาสช.

3. จังหวัดสตูล (10 โรงเรียน)

1.บ้านเขาจีนสพป.สตูล
2.บ้านโกตาสพป.สตูล
3.บ้านควนแกสพป.สตูล
4.บ้านทางงอสพป.สตูล
5.บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550สพป.สตูล
6.บ้านบ่อเจ็ดลูกสพป.สตูล
7.บ้านห้วยน้ำดำสพป.สตูล
8.วัดหน้าเมืองสพป.สตูล
9.อนุบาลมะนังสพป.สตูล
10.อนุบาลสตูลสพป.สตูล

4. จังหวัดเชียงใหม่* (32 โรงเรียน)

1.ชุมชนบ้านบวกครกน้อยสพป.เชียงใหม่ เขต 1
2.บ้านหนองโค้งสพป.เชียงใหม่ เขต 1
3.บ้านโป่งน้อยสพป.เชียงใหม่ เขต 1
4.ชลประทานผาแตกสพป.เชียงใหม่ เขต 1
5.หมู่บ้านสหกรณ์ 2สพป.เชียงใหม่ เขต 1
6.บ้านหนองไคร้สพป.เชียงใหม่ เขต 2
7.บ้านเมืองกื้ดสพป.เชียงใหม่ เขต 2
8.บ้านแม่ริมใต้สพป.เชียงใหม่ เขต 2
9.วัดแม่แก้ดน้อยสพป.เชียงใหม่ เขต 2
10.บ้านแม่โต๋สพป.เชียงใหม่ เขต 2
11.บ้านสันต้นหมื้อสพป.เชียงใหม่ เขต 3
12.เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)สพป.เชียงใหม่ เขต 3
13.บ้านเวียงหวายสพป.เชียงใหม่ เขต 3
14.บ้านใหม่หนองบัวสพป.เชียงใหม่ เขต 3
15.บ้านเหมืองแร่สพป.เชียงใหม่ เขต 3
16.ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)สพป.เชียงใหม่ เขต 3
17.บ้านขอบด้งสพป.เชียงใหม่ เขต 3
18.สันป่าตอง (สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)สพป.เชียงใหม่ เขต 4
19.บ้านป่าตาลสพป.เชียงใหม่ เขต 4
20.บ้านพันตนสพป.เชียงใหม่ เขต 4
21.บ้านเหล่าเป้าสพป.เชียงใหม่ เขต 4
22.บ้านแม่วินสามัคคีสพป.เชียงใหม่ เขต 4
23.ชุมชนท่าข้ามสพป.เชียงใหม่ เขต 5
24.บ้านยางเปาสพป.เชียงใหม่ เขต 5
25.บ้านผุยสพป.เชียงใหม่ เขต 5
26.บ้านห้วยปูลิงสพป.เชียงใหม่ เขต 5
27.บ้านห้วยส้มป่อยสพป.เชียงใหม่ เขต 6
28.สันป่าตองวิทยาคมสพม. เขต 34 (เชียงใหม่)
29.แม่ริมวิทยาคมสพม. เขต 34 (เชียงใหม่)
30.อรุโณทัยวิทยาคมสพม. เขต 34 (เชียงใหม่)
31.ดอยเต่าวิทยาคมสพม. เขต 34 (เชียงใหม่)
32.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติสพม. เขต 34 (เชียงใหม่)

(*เจ้าหน้าที่สำนักงาน ศธจ. ทบทวน/ยืนยันข้อมูลมายัง สพฐ. 10 มี.ค. 2562)
4. จังหวัดกาญจนบุรี (41 โรงเรียน)

1.อนุบาลกาญจนบุรีสพป.กาญจนุบรี เขต 1
2.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามสพป.กาญจนบุรี เขต 1
3.วัดทุ่งลาดหญ้า”ลาดหญ้าวิทยา”สพป.กาญจนบุรี เขต 1
4.บ้านห้วยน้ำขาวสพป.กาญจนบุรี เขต 1
5.บ้านวังลานสพป.กาญจนบุรี เขต 1
6.บ้านวังสารภีสพป.กาญจนบุรี เขต 1
7.บ้านพุเลียบสพป.กาญจนบุรี เขต 1
8.บ้านทุ่งนานางหรอกฯสพป.กาญจนบุรี เขต 1
9.เขาดินวิทยาคารสพป.กาญจนบุรี เขต 1
10.ตลาดสำรองสพป.กาญจนบุรี เขต 1
11.วัดหนองพังตรุสพป.กาญจนบุรี เขต 1
12.วัดอินทาราม”โกวิทอินทราทร”สพป.กาญจนบุรี เขต 1
13.อนุบาลด่านมะขามเตี้ยสพป.กาญจนบุรี เขต 1
14.อนุบาลศรีสวัสดิ์สพป.กาญจนบุรี เขต 1
15.วัดใหม่เจริญผลสพป.กาญจนบุรี เขต 2
16.บ้านหนองหินสพป.กาญจนบุรี เขต 2
17.บ้านซ่องสพป.กาญจนบุรี เขต 2
18.วัดใหม่ดงสักสพป.กาญจนบุรี เขต 3
19.บ้านวังสิงห์สพป.กาญจนบุรี เขต 3
20.วัดปรังกำสีสพป.กาญจนบุรี เขต 3
21.บ้านเกริงกระเวียสพป.กาญจนบุรี เขต 3
22.บ้านห้วยเสือสพป.กาญจนบุรี เขต 3
23.บ้านท่าดินแดงสพป.กาญจนบุรี เขต 3
24.วัดวังก์วิเวการามสพป.กาญจนบุรี เขต 3
25.บ้านห้วยมาลัยสพป.กาญจนบุรี เขต 3
26.อนุบาลสังขละบุรีสพป.กาญจนบุรี เขต 3
27.บ้านหนองกร่างสพป.กาญจนบุรี เขต 4
28.บ้านสามยอดสพป.กาญจนบุรี เขต 4
29.บ้านตลุงเหนือสพป.กาญจนบุรี เขต 4
30.ราษฎร์บำรุงธรรมสพป.กาญจนบุรี เขต 4
31.ชุมชนบ้านหนองฝ้ายสพป.กาญจนบุรี เขต 4
32.บ้านหนองแกประชาสรรค์สพป.กาญจนบุรี เขต 4
33.ป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)สพป.กาญจนบุรี เขต 4
34.กาญจนานุเคราะห์สพม. เขต 8
35.เทพมงคลรังษีสพม. เขต 8
36.ท่าม่วงราษฎร์บำรุงสพม. เขต 8
37.อุดมสิทธิศึกษาสพม. เขต 8
38.ทองผาภูมิวิทยาสพม. เขต 8
39.พังตรุราษฎร์รังสรรค์สพม. เขต 8
40.อบจ.กาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)อบจ.กาญจนบุรี
41.เทศบาล 3 (บ้านบ่อ)เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

6. จังหวัดชายแดนภาคใต้ (79 โรงเรียน) 6.1 ปัตตานี (26 โรงเรียน)

1.อนุบาลปัตตานีสพป.ปัตตานี เขต 1
2.ยะหริ่งสพป.ปัตตานี เขต 1
3.บ้านตือระสพป.ปัตตานี เขต 1
4.บ้านตันหยงลุโละสพป.ปัตตานี เขต 1
5.วัดสุวรรณากรสพป.ปัตตานี เขต 1
6.บ้านวัดมุจลินทวาปีวิหาร(เพชรานุกูลกิจ)สพป.ปัตตานี เขต 1
7.บ้านคาโตสพป.ปัตตานี เขต 1
8.มายอ (สถิตย์ภูผา)สพป.ปัตตานี เขต 2
9.บ้านประจันสพป.ปัตตานี เขต 2
10.บ้านระแว้งสพป.ปัตตานี เขต 2
11.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148สพป.ปัตตานี เขต 2
12.บ้านคลองช้าง (โคกโพธิ์ )สพป.ปัตตานี เขต 2
13.บ้านม่วงเตี้ยสพป.ปัตตานี เขต 2
14.บ้านโคกนิบงสพป.ปัตตานี เขต 3
15.บ้านช่องแมวสพป.ปัตตานี เขต 3
16.บ้านกะรุบีสพป.ปัตตานี เขต 3
17.เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานีสพม. เขต 15 (ปัตตานี)
18.บ้านเขาตูมอบจ.ปัตตานี
19.ตะบิงตีงีอบจ.ปัตตานี
20.ส่งเสริมศาสน์สช. ปัตตานี
21.ประสานวิทยามูลนิธิสช. ปัตตานี
22.จิปิภพพิทยาสช. ปัตตานี
23.ซอลีฮียะห์สช. ปัตตานี
24.วรคามินอนุสรณ์สช. ปัตตานี
25.จงรักสัตย์วิทยาสช. ปัตตานี
26.ดรุณศาสน์วิทยาสช. ปัตตานี

6.2 ยะลา (30 โรงเรียน)

1.นิบงชนูปถัมภ์สพป.ยะลา เขต 1
2.บ้านปอเยาะสพป.ยะลา เขต 1
3.บ้านจาหนันสพป.ยะลา เขต 1
4.บ้านบาตันสพป.ยะลา เขต 1
5.บ้านรามันสพป.ยะลา เขต 1
6.บ้านตะโละหะลอสพป.ยะลา เขต 1
7.บ้านยะต๊ะสพป.ยะลา เขต 1
8.บ้านปงตาสพป.ยะลา เขต 1
9.บ้านสะเอะสพป.ยะลา เขต 1
10.บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.สพป.ยะลา เขต 2
11.เขื่อนบางลางสพป.ยะลา เขต 2
12.บ้านบาโงยซิแนสพป.ยะลา เขต 2
13.บ้านเกล็ดแก้ว (ซีเซะ) สพป.ยะลา เขต 2
14.บ้านบันนังดามาสพป.ยะลา เขต 2
15.บ้านลาแลสพป.ยะลา เขต 2
16.อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)สพป.ยะลา เขต 3
17.บ้านด่านสันติราษฎร์สพป.ยะลา เขต 3
18.บ้านตาเนาะแมเราะสพป.ยะลา เขต 3
19.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโตสพป.ยะลา เขต 3
20.ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)สพป.ยะลา เขต 3
21.บ้านราโมงสพป.ยะลา เขต 3
22.บ้านอัยเยอร์เวงสพป.ยะลา เขต 3
23.บ้านศรีท่าน้ำสพป.ยะลา เขต 3
24.บ้านปะเด็งสพป.ยะลา เขต 3
25.บ้านจุโปสพป.ยะลา เขต 3
26.นิคมสร้างตนเองธารโต 5สพป.ยะลา เขต 3
27.บ้านวังใหม่(ประชาอุทิศ 2519)สพป.ยะลา เขต 3
28.บ้านบัวทองสพป.ยะลา เขต 3
29.ศานติธรรมสช. ยะลา
30.สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิสช. ยะลา

6.3 นราธิวาส (23 โรงเรียน)

1.บ้านมะนังกาหยีสพป.นราธิวาส เขต 1
2.บลูกาสนอสพป.นราธิวาส เขต 1
3.บ้านบาตูมิตรภาพที่ 66สพป.นราธิวาส เขต 1
4.วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา)สพป.นราธิวาส เขต 1
5.บ้านกลูบีสพป.นราธิวาส เขต 1
6.บ้านน้ำใสสพป.นราธิวาส เขต 2
7.บ้านตือมายูสพป.นราธิวาส เขต 2
8.บ้านหัวคลองสพป.นราธิวาส เขต 2
9.บ้านสากอสพป.นราธิวาส เขต 2
10.บ้านสุไหงโก-ลกสพป.นราธิวาส เขต 2
11.บ้านสะโลสพป.นราธิวาส เขต 3
12.บ้านน้ำหอมสพป.นราธิวาส เขต 3
13.บ้านตาโง๊ะสพป.นราธิวาส เขต 3
14.บ้านปารีสพป.นราธิวาส เขต 3
15.สุไหงโก-ลกสพม. เขต 15
16.พิมานวิทย์นราธิวาสสช. นราธิวาส
17.เกษมทรัพย์สช. นราธิวาส
18.เจริญวิทยานุสรณ์สช. นราธิวาส
19.อัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์สช. นราธิวาส
20.เทศบาล  4 (บ้านทรายทอง)เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นราธิวาส
21.เทศบาล 3 (บ้านยะกัง)เทศบาลเมืองนราธิวาส
22.เทศบาล  4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ)เทศบาลเมืองนราธิวาส
23.ตชด.บ้านไอร์บือแตกก.ตชด.44  นราธิวาส

Written by: พิทักษ์ โสตถยาคม

Facebook Comments
Leave a reply
เลขาธิการ กพฐ. ชี้แนะสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้กล้าทำ-กล้าเปลี่ยน-กล้าที่จะสร้างสรรค์เอกสารประกอบการบรรยายและภาพบรรยากาศ งานประชุมและเสวนา “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา : พื้นที่วิจัยเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศ”

Leave Your Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

บทความล่าสุด