สป.ศธ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บทเรียนทรงพลัง...พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

20 กันยายน 2023

วันนี้ (20 กันยายน 2566) นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทเรียนทรงพลัง…พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ประธานคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์หรือด้านวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการจากสถาบันอาศรมศิลป์ มูลนิธิสยามกัมมาจล เพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) บุคลากรจากสำนักบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวนกว่า 120 คน

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนทรงพลังพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 19 จังหวัดที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญต่อการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการความร่วมมือสู่ความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปแบบภายใต้ทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีความเป็นเอกภาพ

ทั้งนี้ รูปแบบของการจัดประชุมประกอบด้วยกระบวนการทั้งรับฟังและแลกเปลี่ยน ใน 2 รูปแบบกิจกรรมหลักได้แก่

1. การบรรยายพิเศษ 3 หัวข้อ
ได้แก่ “ยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวนิชย์ สถาบันเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) การนำเสนอผลการวิจัย “ผลการประเมินพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รอบ 3 ปีที่ผ่านมาเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาในรอบ 3 ปี ถัดไป” โดย รองศาสตราจารย์วีระชาติ กิเลนทอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การบรรยายพิเศษ “จุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและแนวปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคล” โดย รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนทรงพลัง
โดยแบ่งทบทวนผลการดำเนินงาน ความสำเร็จ และแผนปฏิบัติการของ 19 จังหวัด ตามที่ได้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินเชิงพัฒนา (DE-development evaluation) เพื่อการยกร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้การสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ รองศาตราจารย์ประภาภัทร นิยม รองศาสตราจารย์สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม และคณะนักวิชาการจากสถาบันอาศรมศิลป์ สยามกัมมาจล ทีดีอาร์ไอ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และภาคีเครือข่ายการศึกษาไทย

“วันนี้เรามา ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกันพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อให้ลูกหลานเรามีความสุข ชาติบ้านเมื่องก็จะมีแต่ความเจริญ”

_________________________
สมใจ วิเศษทักษิณ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 

รายละเอียดของกิจกรรมและผลผลิตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้ ทางสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจะได้สรุปมานำเสนอต่อไป โปรดติดตามตอนต่อไปกันครับ

 

ติดตามอื่น ๆ ได้ที่

     ผู้เขียน: เก ประเสริฐสังข์
กราฟิกดีไซน์เนอร์ :
อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์ : ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
สบน. รับรางวัลสำเภา-นาวาทอง ประจำปี 2566เพาะพันธุ์ปัญญาโนนปูนวิทยาคม เสริมพลังใจ ใส่พลังการเรียนรู้ สู่การพัฒนากระบวนคิด
บทความล่าสุด