มีนาคม 2024

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • คู่มือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

    คู่มือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Center) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และก้าวหน้าไปตามความสามารถของตนโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหา และการดำรงชีวิต จึงได้ร่างกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐา […]

  Continue reading
 • TSQP เสริมสร้างโรงเรียน สู่การพัฒนาตนเอง

  TSQP เสริมสร้างโรงเรียนสู่การพัฒนาตนเอง เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2567 นายพิทักษ์ โสตถยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ผอ.สบน.) ได้มอบหมายให้ผู้เขียน นายเก ประเสริฐสังข์ เข้าร่วมเวที การนำเสนอนโยบายจากผลวิจัยโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองต่อหน่วยงานระดับนโยบายที่เกี่ยวข้อง วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. – 14.30 น. ณ ห้องประชุมเดซี่ โรงแรม ที่เค. พาเลซ แอนด์ คอ […]

  Continue reading
 • พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองจัดการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองจัดการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในสถานศึกษานำร่องฯ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยองได้มีการจัดให้มีการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2567 โดยมีสถานศึกษานำร่องฯ รุ่นที่ 1 – 3 เข้าร่วมดำเนินการทดสอบดังกล่าว พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 20 (6) กำหนดให้คณะ […]

  Continue reading
บทความล่าสุด