สพฐ. จัดสรรงบประมาณให้ สพท. 30 เขต ในพื้นที่นวัตกรรม “หนุน” และ “นำ” โรงเรียนนำร่องในสังกัด ให้จัดการศึกษาสอดคล้องบริบท ตอบโจทย์ พ.ร.บ.

8 เมษายน 2563

เหตุผลสำคัญของการประกาศใช้ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 คือ ต้องการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายได้ มีความรู้เท่าทันโลก และมีทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน และให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาให้ได้อย่างแท้จริง

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จึงเป็นพื้นที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา เป็นการนำร่องการกระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และให้มีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาอื่น

นอกจากนั้น จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในมาตรา 5 ไม่ใช่มุ่งเป้าหมายเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเฉพาะโรงเรียนนำร่องเท่านั้น ยังหมายรวมถึงการกระจายอำนาจ ให้อิสระ และเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้  “หน่วยงานทางการศึกษา” ด้วย ทั้งนี้ เป็นการมุ่งดำเนินการเพื่อเป็นไปตามเหตุผลและเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ข้างต้น

สพฐ. เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนเชิงนโยบายและส่งเสริมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งเลขาธิการ กพฐ. ได้มีนโยบายให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการและขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่อย่างจริงจัง หวังผล โดยเฉพาะการผลักดัน สนับสนุนโรงเรียนนำร่องในสังกัด สพฐ. เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ( ดังที่ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบนโยบายไว้ดังนี้  >>>> คลิก <<<< ) ดังนั้น สพฐ. โดย ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ กพฐ. จึงอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนนำร่องในการยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทั้งในด้านความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติ

นอกจากนั้น งบประมาณที่สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ยังสามารถใช้ในการหนุนเสริมการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อความเข้มแข็งของโรงเรียนนำร่องและเขตพื้นที่การศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา อาทิ การนิเทศเพื่อชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่องให้กับโรงเรียนนำร่อง เพื่อช่วยปรับหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรา 25 และมาตรา 26 การจัดการเรียนการสอน ตามมาตรา 34 การใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจัดทำและจัดหาสื่อการเรียนการสอน ตามมาตรา 35 ( ดูมาตราต่าง ๆ ของ พ.ร.บ. ที่นี่ >>>> คลิก <<<< ) ทั้งนี้ การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนและพื้นที่ ซึ่งการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรนี้ ควรคำนึงถึงเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปร่งใส และพร้อมให้หน่วยงานภายนอกเข้าไปศึกษากระบวนการและผลการใช้งบประมาณดังกล่าว

รายละเอียดการจัดสรร หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดูที่นี่ >>>> คลิก <<<<

พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562


ผู้เขียน: พิทักษ์ โสตถยาคม
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
สพฐ. จัดสรร block grant งบเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ให้โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านค่าย พื้นที่นวัตกรรมระยอง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ด้วยกระบวนการทำงาน 8 ขั้นตอน
บทความล่าสุด