สพฐ. จัดสรร block grant งบเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ให้โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

7 เมษายน 2563

มาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 กำหนดให้ สพฐ. จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่โรงเรียนนำร่อง สังกัด สพฐ. แต่ละแห่งโดยตรง เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

สพฐ. ได้อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดสรรให้โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 รวม 226 โรงรียน จำแนกเป็นโรงเรียนภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน 222 โรงเรียน และโรงเรียนภายใต้การดูแลของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 4 โรงเรียน เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

การจัดสรรเงินอุดหนุนครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้โรงเรียนนำร่องเป็นวงเงินรวม หรือเรียกว่า Block Grant เพิ่มเติมอีกก้อนหนึ่งจากงบเงินอุดหนุนทั่วไปที่โรงเรียนนำร่องได้รับจากรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามปกติอยู่แล้ว (รายการพื้นฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

การคำนวณสูตรในการจัดสรรงบเงินอุดหนุนครั้งนี้ ได้นำแนวคิดมาจากการหารือกับ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ร่วมประชุมกับ สบน. และ tdri ดังข้อมูลนี้  https://www.edusandbox.com/how2manage-budget/ และการหารือร่วมกันต่อเนื่อง ระหว่าง สบน. และ tdri ดังข้อมูลนี้ https://www.edusandbox.com/budgetv2/ จึงได้สูตรจัดสรรให้โรงเรียนนำร่องในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนนำร่องจะได้รับงบประมาณ อยู่ในช่วง 43,500 – 45,700 บาท เฉลี่ย 44,602 บาท/โรงเรียน ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการในระยะเริ่มต้นในช่วงที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้กำหนดขึ้นโดยความเห็นชอบของสำนักงบประมาณ ตามมาตรา 28 วรรคสอง

รายละเอียดการจัดสรร หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดูที่นี่ >>>> คลิก <<<<


ผู้เขียน: พิทักษ์ โสตถยาคม
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์

Facebook Comments
โรงเรียนบ้านหนองม่วง พื้นที่นวัตกรรมระยอง มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และพร้อมเผชิญโลกยุค AIสพฐ. จัดสรรงบประมาณให้ สพท. 30 เขต ในพื้นที่นวัตกรรม “หนุน” และ “นำ” โรงเรียนนำร่องในสังกัด ให้จัดการศึกษาสอดคล้องบริบท ตอบโจทย์ พ.ร.บ.
บทความล่าสุด