All posts from กนกอร สินทธนะโยธิน

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • ประชุมสร้างคู่มือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน

  จัดทำคู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา        หลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติให้สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ผ่านสื่ออิเล็กทรอ […]

  Continue reading
 • รมว.ศธ. “เพิ่มพูน” หารือ กมธ. เล็งนำแนวทางโรงเรียนมีชัยพัฒนามาปรับใช้ในโรงเรียนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

       เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 / พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา (กมธ.) นำโดย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธาน กมธ. พร้อมด้วยรองประธานและคณะกรรมาธิการฯ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรหลักและผู้เกี่ยวข้อง เข […]

  Continue reading
 • 4 ความท้าทายการปฏิรูปการศึกษา 6 ข้อเสนอก้าวข้ามความท้าทายการปฏิรูปการศึกษา

       เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับข้อเสนอในการพัฒนาการศึกษาไทย โดยภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership : TEP) เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) และมีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมรับฟังเพื่อหารือประเด็นดังกล่าว      ในการประชุม นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไ […]

  Continue reading
 • เพาะพันธุ์ปัญญาโนนปูนวิทยาคม เสริมพลังใจ ใส่พลังการเรียนรู้ สู่การพัฒนากระบวนคิด

  เพาะพันธุ์ปัญญาโนนปูนวิทยาคม เสริมพลังใจ ใส่พลังการเรียนรู้ สู่การพัฒนากระบวนคิด โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลโนนปูน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 176 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนปูน  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ เพาะพันธุ์ปัญญาโนนปูนวิทยาคม เสริมพลังใจ ใส่พลังการเรียนรู้ สู่การพัฒนากระบวนคิด โดยโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมได้ดำเนินการการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่คื […]

  Continue reading
บทความล่าสุด