Beginner

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • ประชุมนัดแรก คณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563  คณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  อาคาร เอส.พี. ชั้น 13 ถนนพหลโยธินกรุงเทพมหานคร นำโดยนางปิยาภรณ์  มัณฑะจิตร ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการ พร้อมคณะอนุกรรมการ (รศ.วิลาสินี  พิพิธกุล นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน นายสมพงษ์  หลีเคราะห์ นายธีร์  ภวังคนันท์ นายพิทักษ์  โสตถยาคม) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจาก […]

  Continue reading
 • แนะนำหนังสือน่าอ่าน “Sandbox สตูล นวัตกรรมปฏิรูปการศึกษา” (ดาวน์โหลดฟรี!!!)

  การปฏิรูปการศึกษามีความพยายามอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มี พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แต่ไม่ประสบผลสำเร็จมากที่ควร ระบบโครงสร้างการรวมศูนย์ นโยบายจากส่วนกลางลงสู่ข้างล่าง ระเบียบกฎเกณฑ์ กฎกระทรวง ยังยึดโยงสร้างระบบการศึกษาที่ล่าช้าติดกรอบ องค์กรไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงยุคศตวรรษท่ี 21 นวัคกรรมการศึกษาจนมีผลต่อทรัพยากรมนุษย์ในด้านคุณภาพการศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ในทุกสาขาวิชา การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทำได้ย […]

  Continue reading
 • หนังสือการศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก (ดาวน์โหลดฟรี!!!)

  พบกับตัวอย่างระบบการศึกษาของประเทศ สิงคโปร์, แคนาดา, ฟินแลนด์, เซี่ยงไฮ้(จีน) และออสเตรเลีย ที่มีบริบทแตกต่างกันและมีวิธีดำเนินการแตกต่างกันแต่มีมาตรการสำคัญที่เหมือน ๆ กัน 8 ประการ คือ (1) วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ(2) กำหนดมาตรฐานสูงหรือท้าทาย(3) มุ่งสร้างความเท่าเทียม(4) ครูและผู้นำการศึกษาคุณภาพสูง(5) มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับนโยบายถึงปฏิบัติการ(6) แนวทางการจั […]

  Continue reading
 • เคาะแล้ว!! ประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะฝ่ายปฏิบัติงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จึงขอเช […]

  Continue reading
 • โอกาสทองของการพัฒนาทักษะ การใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์

  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการจะจัดอบรมการใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเขียงใหม่ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา ภายใต้โครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องตามนโยบ […]

  Continue reading
1 28 29 30 31 32 35
บทความล่าสุด