นราธิวาส

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • เปิดโครงการวิจัยศึกษาผลกระทบเชิงประจักษ์ของกฎหมายว่าด้วยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  เปิดโครงการวิจัยศึกษาผลกระทบเชิงประจักษ์ของกฎหมายว่าด้วยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 67 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาผลกระทบเชิงประจักษ์ของพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ต่อการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งจะมีการจัดประชุมระหว่าง  9 – 12 ก.ค. 67 ณ โรงแรม ฮิพ กรุงเทพฯ   ในการประชุมฯ ผู้ช่วยเลขาธิการ […]

  Continue reading
 • สร้างความเข้าใจนโยบายและแผนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 10 จังหวัด

  สร้างความเข้าใจนโยบายและแผน การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 10 จังหวัด วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธํารง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ได้เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเน้นย้ำนโยบายการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจให้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของตนไปดำเนินการขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 10 จังหวัด ได้แก่ จ […]

  Continue reading
 • “นิทานพื้นบ้านตำนานมะนารอ” ผลงานโรงเรียนเทศบาล 6 (บ้านโคกเคียน) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.นราธิวาส

  นิทานพื้นบ้าน ตำนานมะนารอ เป็นนิทานคำกลอนดัดแปลงจากนิทานมุขปาฐะ ซึ่งคณะผู้จัดทำของโรงเรียนเทศบาล 6 (บ้านโคกเคียน) ได้สืบค้นด้วยการสัมภาษณ์จากปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชนเมืองนรา เนื้อเรื่องสอดคล้องกับประวัติสถานที่ วิถีชีวิต เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์บางช่วงของนราธิวาส สอดแทรกด้วยคติข้อคิดที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การพัฒนารูปแบบหนังสือนิทานพื้นบ้าน ตำนานมะนารอชุดนี้ได้รับการสนับสนุนจ […]

  Continue reading
 • คู่มือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ

    คู่มือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Center) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนัด และก้าวหน้าไปตามความสามารถของตนโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหา และการดำรงชีวิต จึงได้ร่างกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐา […]

  Continue reading
 • สพฐ. แจ้ง ผอ.สพท. เป็นเจ้าภาพร่วม กขน. ขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังและจัดส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบ

  สพฐ. แจ้ง ผอ.สพท. เป็นเจ้าภาพร่วม กขน. ขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังและจัดส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบ ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อรวมพลังทุกภาคส่วนในจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมคิดค้นพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเชิงพื้นที่และแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษานำร่องมีควา […]

  Continue reading
1 2 3 11
บทความล่าสุด