ส่วนพื้นที่

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • ประชุมโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวง เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่  ๒  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการทดลองกระจายอำนาจการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปยังจังหวัด โดยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในด้านวิชาการ การบริหารบุคลากร และการบริหารทั่วไป ด้วยความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให […]

  Continue reading
 • เตรียมพร้อมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา

  6-9 สิงหาคม 62 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายปรีชา สุกใส และนางรัตนาศรี ศิริประภา ศึกษานิเทศก์ ประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กทม. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ข่าวสารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  Continue reading
 • สิ่งที่ได้จาการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรม

  สิ่งที่ได้เรียนรู้กจากการพัฒนารูปแบบ การสื่อสารพื้นที่นวัตกรรม

  Continue reading
 • ทีมสื่อสารนวัตกรรมเดินหน้าพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์

  สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและช่องทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานการศึกษาที่ร่วมขับเคลื่อนใน […]

  Continue reading
 • พื้นที่นวัตกรรมการศึกษากาญจนบุรี

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ส่งบุคคลากรเข้าร่วมการประชุมสื่อสารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างเครือข่าย รูปแบบการสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลทั่ว ๆ ไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ เอกชน ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตต่อไป

  Continue reading
1 71 72 73 74 75 77
บทความล่าสุด