โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย พื้นที่นวัตกรรมระยอง ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน เปลี่ยนสู่ฐานสมรรถนะ

  โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีบุคลากรครูทั้งหมด 8 คน แบ่งเป็นครูจ้างเอง 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน และข้าราชการครู 6 คน มีนางอิงกมล  บุญลือ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน สำหรับ School Concept ของโรงเรียนคือ โรงเรียนพลังงานสะอาด สู่สมดุลธรรมชาติ การดำเนินการการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ทางโรง […]

  Continue reading
 • ข้อค้นพบจากการพัฒนาสมรรถนะการอ่านกับการทดสอบการอ่าน RT โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย

  โรงเรียนบ้านน้ำกร่อยเห็นคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะการอ่านของนักเรียนทุกคน และมีแนวคิดว่า สมรรถนะการอ่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะศตวรรษที่ 21 (3R8C) มีความจำเป็นสำหรับนักเรียนทุกคน เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ “หน้าที่ของโรงเรียนคือพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะการอ่าน” ไม่ใช่มีหน้าที่ในการสอน “วิชาภาษาไทย สอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เท่านั้น”  ด้วยเหตุดังกล่าวจึงนำกระบวนการฝึกฝนการอ่านมาใช้อ […]

  Continue reading
 • โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย สร้างสมรรถนะนักเรียน “อ่านเก่งก่อนเปิดเทอม”

  ความจำเป็นของโรงเรียนบ้านน้ำกร่อยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต้องใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งมีกิจกรรมแตกต่าง หลากหลายจากหลักสูตรเดิม นักเรียนต้องลงมือทำงาน เรียนรู้ ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนั้นถ้านักเรียนมีศักยภาพไม่เพียงพอ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนก็จะช้า และไม่ได้ผลเท่าที่ควร อาจมีนักเรียนบางส่วนเท่านั้นที่สามารถพัฒนาตนเองได้ ด้วยความจำเป็นตรงนี้ที่โรงเรียนบ้านน้ำกร่อยต้องเตรีย […]

  Continue reading
บทความล่าสุด