โรงเรียน

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • ความท้าทายของครูยุคใหม่ ไม่เฉพาะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

    ครูทุกคนล้วนมีความคาดหวังให้ผู้เรียนนั้น มีองค์ความรู้ให้ได้มากที่สุด เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงก็เช่นเดียวกัน เพียงแต่การปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้อาจนำไปสู่ความเข้าใจและนำไปใช้ได้มากขึ้นสำหรับผู้เรียน ความท้าทายของครูยุคใหม่ จึงเป็นการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่ได้เกิดจากการบอกการสอนของครู แต่เกิดจากการคิด สืบค้น วางแผน เรียงลำดับเพื่อหาคำตอบของผู้เรียน โดยครูเ […]

    Continue reading
  • รวมหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

    คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี การกำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ คณะกรรมการนโยบายฯ จัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพิ่มเติม การประเมินผลสัมฤทธิ์ การประกันคุณภาพการศึกษา การเทียบโอน/เทียบวุฒิการศึกษา การรับและใช้จ่ายเงินบริจาค หลักเกณฑ์การประเมินผลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา แต่งตั้งคณะผู้ประเมินอิสระ (ม.หอการค้าไทย) นโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง องค์ประกอบ […]

    Continue reading
1 44 45 46
บทความล่าสุด