จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • 1 ปี สพฐ. ก่อรูป-ริเริ่ม ขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  สพฐ. ได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา: สนามปฏิบัติการเพื่อสร้างนวัตกรรมการศึกษาของประเทศ” ต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 โครงการนี้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง ด้านที่ 3 มีงานทำ มีอาชีพ ด้านที่ […]

  Continue reading
 • ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นครั้งแรกนับจากที่กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์) ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี (นายชูส […]

  Continue reading
 • พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

  ” ส่งเสริมการกระจายอำนาจ เน้นกลไกการจัดการศึกษาร่วมกันของทุกภาคส่วน เพิ่มความอิสระคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา “ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานอันเป็นรากฐานของการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถใ […]

  Continue reading
1 14 15 16
บทความล่าสุด