ทั่วไป

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • เพาะพันธุ์ปัญญาโนนปูนวิทยาคม เสริมพลังใจ ใส่พลังการเรียนรู้ สู่การพัฒนากระบวนคิด

  เพาะพันธุ์ปัญญาโนนปูนวิทยาคม เสริมพลังใจ ใส่พลังการเรียนรู้ สู่การพัฒนากระบวนคิด โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลโนนปูน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 176 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนปูน  อำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ เพาะพันธุ์ปัญญาโนนปูนวิทยาคม เสริมพลังใจ ใส่พลังการเรียนรู้ สู่การพัฒนากระบวนคิด โดยโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมได้ดำเนินการการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่คื […]

  Continue reading
 • สป.ศธ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บทเรียนทรงพลัง…พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

  วันนี้ (20 กันยายน 2566) นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทเรียนทรงพลัง…พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ประธานคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์หรือด้านวิชาการ ผู้ทรงค […]

  Continue reading
 • สบน. รับรางวัลสำเภา-นาวาทอง ประจำปี 2566

  สบน. รับรางวัลสำเภา-นาวาทอง ประจำปี 2566 ระดับกระบวนงาน สุดยอดหน่วยงานรัฐด้านอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ ในวันที่ 13 กันยายน 2566 นายเก ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สบน. เข้ารับรางวัล สำเภา-นาวาทอง ประจำปี 2566 ระดับกระบวนงานสุดยอดหน่วยงานรัฐด้านอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ ณ ห้องประชุม อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” มีความหมายคือ “ส […]

  Continue reading
 • การจัดทำแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่อง

  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ด้วยมติคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2566  มีมติเห็นชอบให้ส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ดำเนินการส่ […]

  Continue reading
 • (Repost) Cases of Innovative Education Inside and Outside Thailand “ฉันจะใช้นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้อย่างไร”

    เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Cases of Innovative Education Inside and Outside Thailand” ตามแนวคิด “ฉันจะใช้นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้อย่างไร” โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมบรรยายความรู้ 4 ท่าน และผู้ใช้นวัตกรรมจริงจากสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 4 จังหวัด โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน […]

  Continue reading
1 2 3 4 5 6 101
บทความล่าสุด