ยะลา

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
  • จังหวัดยะลา เตรียมความพร้อมสถานศึกษานำร่อง เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรทางการศึกษา

    วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่นวัตกรรม จังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับเกียรติจากนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี รับการกล่าวรายงานจากนายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา โดยมีผู้แทนผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ กรรมการสถานศึกษา และคณ […]

    Continue reading
  • พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

    ” ส่งเสริมการกระจายอำนาจ เน้นกลไกการจัดการศึกษาร่วมกันของทุกภาคส่วน เพิ่มความอิสระคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา “ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานอันเป็นรากฐานของการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถใ […]

    Continue reading
1 3 4 5
บทความล่าสุด