กิจกรรม

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นครั้งแรกนับจากที่กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์) ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี (นายชูส […]

  Continue reading
 • พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

  ” ส่งเสริมการกระจายอำนาจ เน้นกลไกการจัดการศึกษาร่วมกันของทุกภาคส่วน เพิ่มความอิสระคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา “ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานอันเป็นรากฐานของการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถใ […]

  Continue reading
 • เอกสารประกอบการบรรยายและสื่อจากงาน TEP Forum 2019

  TEP Forum 2019“ภูมิทัศน์ใหม่การศึกษา : เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะเด็กไทย”New Education Landscape : Pathway to build new competencies for all Thai children วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร Download : เอกสารประกอบการบรรยายและสื่อจากจาก TEP FORUM 2019 https://qrgo.page.link/4ttQJ หรือสแกน QR Code ได้ที่นี่

  Continue reading
 • การประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการกระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ

  พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการกระจายอำนาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 30 – 31 พ.ค. 2562 ณ โรงแรม แกลเลอรี่ ดีไซน์ โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธ […]

  Continue reading
 • ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นของการมี พ.ร.บ. ดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นมาจากข้อเสนอของภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership: TEP) ซึ่งภาคีเพื่อการศึกษาไทยก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันขององค์กรภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ที่มีจุดร่วมกันในการมุ่งปฏิรูปการศึกษาไทย ภายใต้แนวคิด ระบบการศึกษาที่ดีเกิดจ […]

  Continue reading
1 92 93 94 95 96
บทความล่าสุด