ข่าว

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับพื่นที่นวัตกรรมการศึกษา
 • ความศรัทธาสู่แรงบันดาลใจร่วมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

  ความศรัทธาสู่แรงบันดาลใจร่วมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา นางสาวฮุสนา เงินเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ระยอง เขต 2   1. หลักการทำงานของศึกษานิเทศก์ คืออะไร ดิฉันยึดหลักการทำงานตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน เข้าใจในที่นี้ หมายถึง เข้าใจตนเอง เข้าใจบทบาทของศึกษานิเทศก์ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสร […]

  Continue reading
 • รวมผลงานสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 1 ปี (มีนาคม 2564 – 2565) “EDUCATION WE CAN TRUST”

  รวมผลงานสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 1 ปี (มีนาคม 2564 – 2565) “EDUCATION WE CAN TRUST” ที่มา – กระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลด ติดตามอื่น ๆ ได้ที่         กราฟิกดีไซน์เนอร์: อิศรา โสทธิสงค์, เก ประเสริฐสังข์ ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: อิศรา โสทธิสงค์

  Continue reading
 • โอกาสทอง! ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษานำร่องฯ

  ตามมาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 กำหนดให้ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สามารถดำเนินการจัดให้มีระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษานำร่องทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้เอง เพื่อให้การดำเนินการจัดให้มีระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าวของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นไปตามความต้องการของผู้ปฏิบัติ สอดคล้องกั […]

  Continue reading
 • ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ตามบริบท ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.นราธิวาส

  ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ตามบริบท ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.นราธิวาส วันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของนางฮาซานะห์ บินมะอุง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ในการดูแลและเป็นที่พึ่งของครู ให้การชี้แนะ หนุนเสริม ช่วยเหลือ ครูสู่ผู้เรียน ของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จุดเริ่มต้นที่ดูแลงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษ […]

  Continue reading
 • รวมพลังเดินหน้า จัดทำข้อเสนอปลดล็อกการบริหารงานบุคคลฯ

  รวมพลังเดินหน้า จัดทำข้อเสนอปลดล็อกการบริหารงานบุคคลฯ   เช้าวันนี้ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวทักทายและมอบนโยบายกับคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษานำร่องฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําข้อเสนอการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษานําร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ เมษายน ๒๕ […]

  Continue reading
1 2 3 4 82
บทความล่าสุด